Stránky o Střední Asii

www.central-asia.su

Střední Asie
Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán,
Turkmenistán, Uzbekistán

Chcete studovat obor
Hospodářská a kulturní studia?

Klikněte a seznamte se

\"Střední

\"Střední

Prosíme, podpořte pomoc
Střední Asii: Alterra

\"Střední

Turkmenistán

⇒ Geografická a klimatická charakteristika
⇒ Stručný historický přehled

Geografická a klimatická charakteristika


Podnebí Turkmenistánu je ovlivněno především pouští Karakum. Pobřeží Kaspického moře klesá do prolákliny (Karagie na poloostrově Mangyšlak je 132 m pod úrovní světového oceánu, Kaundy má –57 m. n. m.), z níž se zvedá jako pokračování Kavkazu masiv Velkého Balchanu (1880 m). V poušti jsou časté zbytky bývalých solných jezer, na severu dosahuje Sarykamyšská proláklina –45 m pod úroveň moře. Řeky Tedžen a Murgab, které přitékají z Afghánistánu, mizí po rozvětvení v pouštních oázách.
Na severním úbočí pohoří Kopet-Dag je více vláhy z hor a je zde možné zemědělství s trvalým osídlením. Zemědělství je vázáno především na oázy. Při suchém vnitrozemském podnebí jsou místa, kde několik let nepršelo.
Podstatnou část dnešního Turkmenistánu tvoří karakumská poušť (zabírá více než 3 rozlohy země), což se nutně projevuje i na způsobu hospodaření. Největší část půdy (62 %) v současnosti připadá na stepní a pouštní pastviny. Podíl orné půdy je v celé Střední Asii velmi malý, ovšem v Turkmenistánu je téměř mizivý – necelá 3 % a navíc 93 % orné půdy musí být pod závlahou.
Závlahové systémy mají v zemi velmi dlouhou tradici. Na většině území Turkmenistánu nejsou řeky a hlavními vodními zdroji byly vždy studně, prameny a vodojemy – chauzy.
Protože tato voda obyčejně nestačila na zavlažování polí, stal se hlavním zdrojem obživy chov ovcí a velbloudů. Způsob kočování v Turkmenistánu byl odlišný – především radiální, v závislosti na dostupných studních. Obyvatelé dnešního Turkmenistánu ovšem nebyli takoví kočovníci jako v Kazachstánu a Kyrgyzstánu. Zejména ve východní části Turkmenistánu vymizel ryzí nomádismus poměrně dávno a z údajů o způsobech hospodaření turkmenských kmenů ze 17. století se dozvídáme, že ačkoli nejdůležitějším zdrojem obživy je pastevectví, téměř každá rodina má pole a jednotlivé rody společně využívají zdroje vody pro zavlažování a k intenzivnímu pěstování obilí, pícnin, ale i technických plodin.

Vějíř řeky Murgabu
Převzato z: Gidrografija SSSR.
⇒ Geografická a klimatická charakteristika
⇒ Stručný historický přehled

Poznámky


Petr KOKAISL, Jan PARGAČ a kol. Lidé z hor a lidé z pouští: Tádžikistán a Turkmenistán.Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7308-167-6
1 Ordinanc, ordonanc – z původního německého slova Ordonnanz a fr. ordonannce. V ruském prostředí označení znamenalo důstojnického sluhu. Jinak se též jednalo o vojenského posla, sluhu, nebo vojenský předpis.

© 2011-2020 Petr Kokaisl <kokaisl@pef.czu.cz>
Hospodářská a kulturní studia | Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
http://www.hks.re | http://pef.czu.cz
Stránky o Střední Asii www.central-asia.su
free counters